រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំកិច្ចពិភាក្សាក្រុមតូច នៅវិទ្យាល័យប៉ាក់ខ្លង ដើម្បីរៀបចំឱ្យនាយក គ្រូចេះប្រើកម្មវិធី Zoom meeting ដែលអាចធ្វើការបាន និងសិស្សអាចរៀនបានតាមប្រព័ន្ធ Online។

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំកិច្ចពិភាក្សាក្រុមតូច នៅវិទ្យាល័យប៉ាក់ខ្លង ដើម្បីរៀបចំឱ្យនាយក គ្រូចេះប្រើកម្មវិធី Zoom meeting ដែលអាចធ្វើការបាន និងសិស្សអាចរៀនបានតាមប្រព័ន្ធ Online។

អត្ថបទទាក់ទង