រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កងឯកភាពតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកោះកុង មានកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារយោធាសន្តិសុខប្រចាំសប្តាហ៍ ការងារគោរពទង់ជាតិ ការងារហ្វឹកហាត់លំហាត់របៀប ការងារល្បាតតាមព្រំដែននិងតាមដងផ្លូវលេខ៤៨ និងផ្លូវអូសោម ការងារសាងសង់ជំរុំជំរក ការងារត្រួតពិនិត្យសុខភាពធានាជីវភាពរស់នៅ ប្រចាំថ្ងៃរបស់កងទ័ពមានដូចជាដាំដុះចិញ្ចឹមសត្វ។ល។

កងឯកភាពតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកោះកុង មានកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារយោធាសន្តិសុខប្រចាំសប្តាហ៍ ការងារគោរពទង់ជាតិ ការងារហ្វឹកហាត់លំហាត់របៀប ការងារល្បាតតាមព្រំដែននិងតាមដងផ្លូវលេខ៤៨ និងផ្លូវអូសោម ការងារសាងសង់ជំរុំជំរក ការងារត្រួតពិនិត្យសុខភាពធានាជីវភាពរស់នៅ ប្រចាំថ្ងៃរបស់កងទ័ពមានដូចជាដាំដុះចិញ្ចឹមសត្វ។ល។
ប្រភព : តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹករងកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង