រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ជាមួយក្រុមការងារកសាងផែនការខេត្ត ដើម្បីផ្តល់ធាតុចូល ដាក់បញ្ចូល ក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត

លោក សាលីម ហ្វារីត អនុប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម និងលោក ឡេង ប៊ុនធា ប្រធានការិយាល័យ បានអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំពិភាក្សា ជាមួយក្រុមការងារកសាងផែនការខេត្ត ដើម្បីផ្តល់ធាតុចូល ដាក់បញ្ចូល ក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត នៅមន្ទីរផែនការខេត្ត

អត្ថបទទាក់ទង