រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជំុពិភាក្សា និងត្រួតការងារ របស់ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ

លោក សោម សុធីរ ប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋខេត្ត បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជំុពិភាក្សា និងត្រួតការងារ របស់ការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋ ដែលផ្តោតលើរបៀបវារ:សំខាន់ៗ ១.ត្រួតពិនិត្យវត្តមានមន្ត្រី តាមផ្នែកនីមួយ ២.របៀបរបបការងារ ៣.កិច្ចប្រជំុ ៤.ការផ្ទេរសិទ្ធិ ៥.ម៉ោងបំពេញការងារ ៦.ការឈប់សំរាក

អត្ថបទទាក់ទង