រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

“មន្ទីរពេទ្យ ជាគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងជាគ្រឹះស្ថានអប់រំសុខភាពសាធារណ:” គឺជាចំណុចមួយនៃបេសកម្មរបស់មន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង។ ដូច្នេះក្រៅពីការថែទាំ ព្យាបាលអ្នកជំងឺ គ្រប់ផ្នែកនៃមន្ទីរពេទ្យតែងតែធ្វើការអប់រំសុខភាពដល់អ្នកជំងឺ ឬប្រជាពលរដ្ឋជាប្រចាំឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីការបង្ការជំងឺ និងការថែទាំព្យាបាលបឋម ដែលនេះកត្តាដ៏សំខាន់ ដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ខមានសុខភាពល្អ និងកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើការថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគាត់។

"មន្ទីរពេទ្យ ជាគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងជាគ្រឹះស្ថានអប់រំសុខភាពសាធារណ:" គឺជាចំណុចមួយនៃបេសកម្មរបស់មន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង។
ដូច្នេះក្រៅពីការថែទាំ ព្យាបាលអ្នកជំងឺ គ្រប់ផ្នែកនៃមន្ទីរពេទ្យតែងតែធ្វើការអប់រំសុខភាពដល់អ្នកជំងឺ ឬប្រជាពលរដ្ឋជាប្រចាំឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីការបង្ការជំងឺ និងការថែទាំព្យាបាលបឋម ដែលនេះកត្តាដ៏សំខាន់ ដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ខមានសុខភាពល្អ និងកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើការថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគាត់។

អត្ថបទទាក់ទង