រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក ទូ សាវុធ អភិបាលស្តីទីខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតី ដឹកកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាការងារចាំបាច់មួយចំនួន របស់សមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានខេត្តកោះកុង។

លោក ទូ សាវុធ អភិបាលស្តីទីខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញជាអធិបតី ដឹកកិច្ចប្រជុំ ដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាការងារចាំបាច់មួយចំនួន របស់សមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋានខេត្តកោះកុង។

ដោយមានរបៀបវារៈ
១-របាយការណ៍ចំណូល ចំណាយរយៈពេល០៥ឆ្នាំ(២០១៥-២០១៩)
២-ពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើការរៀបចំផែនការសកម្មភាព និងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ២០២០
៣-ពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើគោលការណ៍រួមស្តីពីនីតិវិធី និងបែបបទចំណាយរបស់សមាគមក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់មូលដ្ឋាន
៤-ពិភាក្សា និងសម្រេច ស្តីពីការតម្កល់ហត្ថលេខារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
៥-វាយតម្លៃលេខាធិការសមាគម
៦-បញ្ហាផ្សេង

អត្ថបទទាក់ទង