រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការរំលឹកលើការពន្យារការលើកលែងទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល (ពន្ធបន្ថែម និងការប្រាក់) សម្រាប់ការបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ ដែលត្រូវផុតកំណត់ត្រឹមដំណាច់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការរំលឹកលើការពន្យារការលើកលែងទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល (ពន្ធបន្ថែម និងការប្រាក់) សម្រាប់ការបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ ដែលត្រូវផុតកំណត់ត្រឹមដំណាច់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤។

អត្ថបទទាក់ទង