រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីបំភ្លឺ របស់លោក ម៉ឹង សុភា មេឃុំជីផាត ករណីមានសារព័ត៌មានឈ្មោះ KCSM TV NEWS បានចុះផ្សាយព័ត៌មាន ផ្ទុយពីការពិត កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ ធ្វើឲ្យបងប្អូនសាធារណៈជន និងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមទាំងអស់ មានការភាន់ច្រឡំចំពោះលោក ម៉ឹង សុភា មេឃុំជីផាត ។

សេចក្តីបំភ្លឺ របស់លោក ម៉ឹង សុភា មេឃុំជីផាត ករណីមានសារព័ត៌មានឈ្មោះ KCSM TV NEWS បានចុះផ្សាយព័ត៌មានផ្ទុយពីការពិតកាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ ធ្វើឲ្យបងប្អូនសាធារណៈជន និងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមទាំងអស់ មានការភាន់ច្រឡំចំពោះលោក ម៉ឹង សុភា មេឃុំជីផាត ។

អត្ថបទទាក់ទង