រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាលឃុំតាទៃលើ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង មានកិត្តិយស ផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនអំពី គម្រោងថវិកាសង្ខេបរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២៤

រដ្ឋបាលឃុំតាទៃលើ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង មានកិត្តិយស ផ្សព្វផ្សាយជូនសាធារណជនអំពី គម្រោងថវិកាសង្ខេបរបស់រដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២៤។ គម្រោងថវិកានេះឆ្លងកាត់កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ និងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ស្តីពីការអនុម័តគម្រោងថវិកាឃុំ សង្កាត់ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។ ថវិកាសរុបរបស់រដ្ឋបាលឃុំជ្រោយប្រស់ មានចំនួន ៥៩៩.០៥១.៩១០រៀល។
១ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច សរុបចំនួន ៣៣០.៩៣១.៩១០ រៀល
២ ផ្នែកសង្គមកិច្ច សរុបចំនួន ២០.៥០០.០០០ រៀល
៣ ចំណាយរដ្ឋបាល សរុបចំនួន ២៤៧.៦២០.០០០រៀល

អត្ថបទទាក់ទង