រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

បញ្ជីរាយនាម សប្បុរសជន ឧបត្ថម្ភដល់រដ្ឋបាលខេត្ត និងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង ដើម្បីគាំទ្រសកម្មភាពប្រយុទ្ធជំងឺកូវីដ-១៩(Covid-19) គិតត្រឹមថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

បញ្ជីរាយនាម សប្បុរសជន ឧបត្ថម្ភដល់រដ្ឋបាលខេត្ត និងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង ដើម្បីគាំទ្រសកម្មភាពប្រយុទ្ធជំងឺកូវីដ-១៩(Covid-19) គិតត្រឹមថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

អត្ថបទទាក់ទង