រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ឯកឧត្តម ប៉ែន សុខា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង សូមបរិច្ចាគបៀវត្សផ្ទាល់ខ្លួន ចំនួន ៣០០,០០០ រៀល(បីរយពាន់ រៀលគត់)ក្នុងមួយខែ សម្រាប់រយៈពេល០៦ខែ ចាប់ពីខែឧសភា ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩(Covid-19)

ឯកឧត្តម ប៉ែន សុខា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកោះកុង សូមបរិច្ចាគបៀវត្សផ្ទាល់ខ្លួន ចំនួន ៣០០,០០០ រៀល(បីរយពាន់ រៀលគត់)ក្នុងមួយខែ សម្រាប់រយៈពេល០៦ខែ ចាប់ពីខែឧសភា ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩(Covid-19)។

អត្ថបទទាក់ទង