រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កម្មវិធីឧបត្ថម្ភប្រាក់ម្តាយ និងកូន បានទាំងសុខភាព បានទាំងលុយ ទទួលបានសាច់ប្រាក់រហូតដល់ ៧៦ ម៉ឺនរៀល ពីរាជរដ្ឋាភិបាល ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ។

កម្មវិធីឧបត្ថម្ភប្រាក់ម្តាយ និងកូន
បានទាំងសុខភាព បានទាំងលុយ
ទទួលបានសាច់ប្រាក់រហូតដល់ ៧៦ ម៉ឺនរៀល ពីរាជរដ្ឋាភិបាល ចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ។

អត្ថបទទាក់ទង