រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

នៅភូមិឈូក ឃុំជីខលើ ស្រុកស្រែអំបិល សកលវិទ្យាល័យស្រាវជ្រាវផ្នែកកសិកម្ម មកពីប្រទេសថៃ ចំនួន ១៦ នាក់ ប្រុស ១០ នាក់ បង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋ ពីរបៀបធ្វើជីធម្មជាតិ សំរាប់ដាំដំណាំ មិនមានជាតិគីមី ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួម ចំនួន ៣៥ នាក់ ប្រុស ១៤ នាក់។

នៅភូមិឈូក ឃុំជីខលើ ស្រុកស្រែអំបិល សកលវិទ្យាល័យស្រាវជ្រាវផ្នែកកសិកម្ម មកពីប្រទេសថៃ ចំនួន ១៦ នាក់ ប្រុស ១០ នាក់ បង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋ ពីរបៀបធ្វើជីធម្មជាតិ សំរាប់ដាំដំណាំ មិនមានជាតិគីមី ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួម ចំនួន ៣៥ នាក់ ប្រុស ១៤ នាក់។

អត្ថបទទាក់ទង