រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក លឹម សាវ៉ាន់ នាយករដ្ឋបាល សាលាខេត្ត និងជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងថ្នាក់ខេត្ត និងលោកបណ្ឌិត សុខ ហេង នាយកគម្រោងថ្នាក់ជាតិផ្នែកព្រៃឈើ លោក អូ រតនៈ នាយកគម្រោងថ្នាក់ជាតិ ផ្នែកបរិស្ថាន ព្រមទាំងមានសមាសភាពចូលរួមពីទីប្រឹក្សាគម្រោងអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងថ្នាក់ខេត្ត គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ព្រៃឈើ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសហគមន៍តំបន់កាពារធម្មជាតិ ក្នុងខេត្តកោះកុង និងមានការចូលរួមពីអង្គការ IIRR និងអង្គការ CEDAC និងលោកមេឃុំ គោលដៅពាក់ព័ន្ធ សរុបចំនួន ៥០ នាក់ ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន ០៩ នាក់។

លោក លឹម សាវ៉ាន់ នាយករដ្ឋបាល សាលាខេត្ត និងជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងថ្នាក់ខេត្ត និងលោកបណ្ឌិត សុខ ហេង នាយកគម្រោងថ្នាក់ជាតិផ្នែកព្រៃឈើ លោក អូ រតនៈ នាយកគម្រោងថ្នាក់ជាតិ ផ្នែកបរិស្ថាន ព្រមទាំងមានសមាសភាពចូលរួមពីទីប្រឹក្សាគម្រោងអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងថ្នាក់ខេត្ត គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ព្រៃឈើ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសហគមន៍តំបន់កាពារធម្មជាតិ ក្នុងខេត្តកោះកុង និងមានការចូលរួមពីអង្គការ IIRR និងអង្គការ CEDAC និងលោកមេឃុំ គោលដៅពាក់ព័ន្ធ សរុបចំនួន ៥០ នាក់ ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន ០៩ នាក់។

អត្ថបទទាក់ទង