រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម លើការចុះពិនិត្យ សិក្សា វាយតម្លៃ និងប្រមូលច្បាប់ កិច្ចសន្យា កិច្ចព្រមព្រៀង និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានា ក្នុងវិស័យសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

លោក អន ដាវុធ ប្រធានមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុង បានទទួលស្វាគមន៍លោក ណារ៉ា វិទូកល្យាណ អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម តំណាងនាយកដ្ឋាននីតិកម្ម លើការចុះពិនិត្យ សិក្សា វាយតម្លៃ និងប្រមូលច្បាប់ កិច្ចសន្យា កិច្ចព្រមព្រៀង និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានា ក្នុងវិស័យសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន នៅមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង