រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារ ជាមួយអង្គការ ខេប ស្តីពីការពង្រីក និងជ្រើសរើសសាលារៀនគោលដៅ និងសង្ខេបពីបច្ចុប្បន្នភាព និងគោលបំណង របស់គម្រោង សៀវភៅសម្រាប់កម្ពុជា

លោក ង៉ែត ឡឹង ប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរ និងលោក ពុទ្ធ មាស អនុប្រធានការិយាល័យមធ្យមសិក្សា បានជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារ ជាមួយអង្គការ ខេប ស្តីពីការពង្រីក និងជ្រើសរើសសាលារៀនគោលដៅ និងសង្ខេបពីបច្ចុប្បន្នភាព និងគោលបំណង របស់គម្រោង សៀវភៅសម្រាប់កម្ពុជា នៅបន្ទប់លោកប្រធានមន្ទីរ។

អត្ថបទទាក់ទង