រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្ដីពីការរកឃេីញករណីអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦៨ នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៤៥ នាក់ នាថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្ដីពីការរកឃេីញករណីអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៦៨ នាក់ និងករណីជាសះស្បើយជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១៤៥ នាក់ នាថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

អត្ថបទទាក់ទង