រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សកម្មភាពការងារជួសជុលខួប និងថែទាំប្រចាំ មន្ទីរបានបែងចែកកម្លាំងបន្តអនុវត្តនៅថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុង

សកម្មភាពការងារជួសជុលខួប និងថែទាំប្រចាំ មន្ទីរបានបែងចែកកម្លាំងបន្តអនុវត្តនៅថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ÷
.​ បន្តការងារថែទាំប្រចាំលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤៨
សកម្មភាពការងារលុបសំបុកមាន់ដោយប្រើថ្មចំរុះលាយស៊ីម៉ង់ត៍និងកៅស៊ូ CRS2 ត្រង់ គ.ម០១៨+៩០០
.​ បន្តការងារជួសជុលលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤៨
ដែលរងការខូចខាតដោយសាជំនន់ទឹកភ្លៀង ចន្លោះ គ.ម០៣២+៩៣៣ ដល់ គ.ម០៣៣+១៩៩
.​ បន្តការងារថែទាំប្រចាំលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤៨
សកម្មភាពការងារលុបសំបុកមាន់ដោយប្រើថ្មចំរុះលាយស៊ីម៉ង់ត៍និងកៅស៊ូ CRS2 ត្រង់ គ.ម០៩២+៧៣០
.​ បន្តការងារថែទាំប្រចាំលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤៨
សកម្មភាពការងារលុបសំបុកមាន់ដោយប្រើថ្មចំរុះលាយស៊ីម៉ង់ត៍និងកៅស៊ូ CRS2 ត្រង់ គ.ម១៤៧+០០០

អត្ថបទទាក់ទង