រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ត្រី នៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានផ្តល់ប្រឹក្សាការងារ ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវតតិកម្ម ដល់សហគ្រាស ឯកបុគ្គល ចំនួន ០២

មន្ត្រី នៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានផ្តល់ប្រឹក្សាការងារចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ដល់សហគ្រាស ឯកបុគ្គល ចំនួន ០២

អត្ថបទទាក់ទង