រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងផ្តល់ធាតុចូល ជាមួយ និងមន្ទីរ អង្គភាពជំនាញនានា ដើម្បីដាក់បញ្ចូល ក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំ របស់រដ្ឋបាលខេត្ត (២០២០-២០២៤)

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សា និងផ្តល់ធាតុចូល ជាមួយ និងមន្ទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ មន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម មន្ទីររ៉ែ និងថាមពល មន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម និងអង្គភាពលទ្ឋកម្មខេត្តរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត ដើម្បីដាក់បញ្ចូល ក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេលប្រាំឆ្នាំ របស់រដ្ឋបាលខេត្ត (២០២០-២០២៤)

អត្ថបទទាក់ទង