រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំណែនាំ ស្តីពីការបំពេញតារាង ១.២ សម្រាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ (២០២០-២០២៤) របស់រដ្ឋបាលស្រុកកោះកុង

ក្រុមការងារកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ របស់រដ្ឋបាលស្រុកកោះកុង បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំណែនាំ ស្តីពីការបំពេញតារាង ១.២ សម្រាប់ការកសាងផែនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ (២០២០-២០២៤) របស់រដ្ឋបាលស្រុកកោះកុង ដល់អង្គភាពការិយាល័យជំនាញជុំវិញស្រុក

អត្ថបទទាក់ទង