រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការទទួលសេវាបង់ថ្លៃទឹកស្អាតតាមរយៈធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ របស់រដ្ឋាករទឹកខេត្តកោះកុង តាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មី(E-WATER)

សេចក្តីជូនដំណឹង
ស្តីពីការទទួលសេវាបង់ថ្លៃទឹកស្អាតតាមរយៈធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ របស់រដ្ឋាករទឹកខេត្តកោះកុង តាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មី(E-WATER)

អត្ថបទទាក់ទង