រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រីគ្រូពេទ្យ ប៉ែន អ៊ុងវីរ៉ា អនុប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំក្រុមការងារសេវាសុខាភិបាលឯកជននៃមន្ទីរសុខាភិបាល សហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីខេត្តកោះកុង ចុះអភិបាលអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈ នៅតាមឱសថស្ថាននៅក្នុងខេត្តកោះកុង ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពសេវាឱសថសាស្រ្ត អមវេជ្ជសាស្រ្ត ការអនុវត្ត និយាមវិជ្ជាជីវៈឱសថការី និងការគោរពក្រមសីលធម៍ឱសថការី របស់អ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈ និងចុះត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការបន្តសុពលភាពឱសថស្ថាន

លោកស្រីគ្រូពេទ្យ ប៉ែន អ៊ុងវីរ៉ា អនុប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំក្រុមការងារសេវាសុខាភិបាលឯកជននៃមន្ទីរសុខាភិបាល សហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាគណៈឱសថការីខេត្តកោះកុង ចុះអភិបាលអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈ នៅតាមឱសថស្ថាននៅក្នុងខេត្តកោះកុង ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពសេវាឱសថសាស្រ្ត អមវេជ្ជសាស្រ្ត ការអនុវត្ត និយាមវិជ្ជាជីវៈឱសថការី និងការគោរពក្រមសីលធម៍ឱសថការី របស់អ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈ និងចុះត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការបន្តសុពលភាពឱសថស្ថាន ។

ថ្ងៃចន្ទ ៣កើត ខែអាសាធ ឆ្នាំរោង ពស២៥៦៨
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤

អត្ថបទទាក់ទង