រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំត្រីមាសទី១ និងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៤ និងលើកទិសដៅបន្តលើផ្នែកស្រាវជ្រាវជំងឺរបេងក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង នៅសាលប្រជុំមន្ទីរពេទ្យ ថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤

កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំត្រីមាសទី១ និងត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២៤ និងលើកទិសដៅបន្តលើផ្នែកស្រាវជ្រាវជំងឺរបេងក្នុងមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុង នៅសាលប្រជុំមន្ទីរពេទ្យ ថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ ។

អត្ថបទទាក់ទង