រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចកំណត់តំបន់សម្រាប់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យ ដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធចំនួន០៤ភូមិ គឺភូមិចំណារ ភូមិប្រឡាយ ភូមិសំរោង និងភូមិទ័ពឃ្លេ ឃុំប្រឡាយ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចកំណត់តំបន់សម្រាប់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យ ដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធចំនួន០៤ភូមិ គឺភូមិចំណារ ភូមិប្រឡាយ ភូមិសំរោង និងភូមិទ័ពឃ្លេ ឃុំប្រឡាយ ស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង