រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សកម្មភាពមន្ទីរទេសចរណ៍រៀបចំ និងចូលរួមក្នុងពឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ ទេសចរណ៍ និងពាណិជ្ជកម្មនៅខេត្តព្រះស៊ីហនុ

ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤
លោក សុខ ចាន់គ្រឹះស្នា ប្រធានមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំមន្ត្រីរៀបចំស្តង់ពិព័រណ៍ផលិតផល និងផ្សព្វផ្សាយសក្តានុពលទេសចរណ៍ខេត្តកោះកុង ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ “ពិព័រណ៍ទេសចរណ៍និងពាណិជ្ជកម្ម” នៅខេត្តព្រះសីហនុ

អត្ថបទទាក់ទង