រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ត្រីការិយាល័យបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺ នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង សហការមន្ត្រីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិទាំង២ ចុះបង្វឹកស្តីពីការថែទាំការរំលូតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិស្មាច់មានជ័យ និងការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិល

មន្ត្រីការិយាល័យបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺ នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង សហការមន្ត្រីការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិទាំង២ ចុះបង្វឹកស្តីពីការថែទាំការរំលូតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិស្មាច់មានជ័យ និងការិយាល័យស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិល។


សមាសភាពចូលរួម

មន្រ្តីការិយាល័យបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺ

លោកស្រី. ហម ស៊ីណា
កញ្ញា. ម៉ាត់ សុគន្ធារ៉ា

ស្រុកប្រតិបត្តិស្មាច់មានជ័យ
លោកស្រី ប៊ន មុំ

ស្រុកប្រតិបត្តិស្រែអំបិល
លោកស្រី ម៉ៅ ស្រីឡា

ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៤ដល់ថ្ងៃទៅ០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រភពថវិការ អង្គការ CHAI

អត្ថបទទាក់ទង