រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង ៣រូប បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកផ្តល់សេវាស្តីពីបច្ចេកទេសថែទាំការរំលូតប្រកបដោយសុវត្ថិភាព នៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារក រាជធានីភ្នំពេញ

មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តកោះកុង ៣រូប បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអ្នកផ្តល់សេវាស្តីពីបច្ចេកទេសថែទាំការរំលូតប្រកបដោយសុវត្ថិភាព នៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារក រាជធានីភ្នំពេញ
រយៈពេល១០ថ្ងៃ
ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤-២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

រៀបចំឡើងដោយ NRHP/NMCHC

អត្ថបទទាក់ទង