រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សារព័ត៌មាន និង សារព័ត៌មាន ! ឃើញមិត្តជាច្រើន បានផ្ញើរូបមកអោយខ្ញុំតាំងពីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ ពីរឿងបាញ់ប្រហារនៅក្នុងផ្សារទំនើបថៃ ក៏ចាំមើល កាសែត បាងកកប៉ុស្តិ៍ ព្រឹកនេះ ក្រែងមានរូបនិង អត្ថបទពិស្តារថែម ។ តែស្ងាត់ឈឹង តែរូបមួយសន្លឹក ធ្វើថ្នាំក៏មិនមានផង ។ គេគ្រាន់តែចុះដំណឹងខ្លីមួយនៅ ទំព័រក្នុងពីការចាប់យុវជននេះតែប៉ុណ្ណោះ ។ សេរីភាព សារព័ត៌មាន វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន និង ទំនួលខុសត្រូវ សង្គមរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន គឺមើលតាមនេះឯង !

សារព័ត៌មាន និង សារព័ត៌មាន ! ឃើញមិត្តជាច្រើន បានផ្ញើរូបមកអោយខ្ញុំតាំងពីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ ពីរឿងបាញ់ប្រហារនៅក្នុងផ្សារទំនើបថៃ ក៏ចាំមើល កាសែត បាងកកប៉ុស្តិ៍ ព្រឹកនេះ ក្រែងមានរូបនិង អត្ថបទពិស្តារថែម ។ តែស្ងាត់ឈឹង តែរូបមួយសន្លឹក ធ្វើថ្នាំក៏មិនមានផង ។ គេគ្រាន់តែចុះដំណឹងខ្លីមួយនៅ ទំព័រក្នុងពីការចាប់យុវជននេះតែប៉ុណ្ណោះ ។ សេរីភាព សារព័ត៌មាន វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន និង ទំនួលខុសត្រូវ សង្គមរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន គឺមើលតាមនេះឯង !

អត្ថបទទាក់ទង