រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការឆ្លើយតបសំណើសការឧបត្ថម្ភគាំទ្រកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ របស់អង្គការមូលនិធិសប្បុរសធម៌ ដើម្បីកុមារនៅជនបទ

សេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ស្តីពីការឆ្លើយតបសំណើសការឧបត្ថម្ភគាំទ្រកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ របស់អង្គការមូលនិធិសប្បុរសធម៌ ដើម្បីកុមារនៅជនបទ

អត្ថបទទាក់ទង