រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

ក្រុមការងារការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាស្រុកកោះកុង ចំនួន ០៤ រូប ដឹកនាំដោយលោក សំ សមអុល អនុប្រធានការិយាល័យ ចូលរួមបើកថវិកាអាហារូបករណ៍ ដល់សិស្សក្រីក្រ នៅអនុវិទ្យាល័យកោះស្រឡៅ និងសាលាបឋមសិក្សាកោះស្រឡៅ និងចុះណែនាំលើឧបករណ៍ ស្វ័យវាយតម្លៃសាលាកុមារមេត្រី ពិនិត្យលើការរៀបចំរដ្ឋបាលថ្នាក់ បរិស្ថាន និងពិនិត្យលើរដ្ឋបាលថ្នាក់មត្តេយ្យ នៅសាលាបឋមសិក្សាតាតៃ

ក្រុមការងារការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡាស្រុកកោះកុង ចំនួន ០៤ រូប ដឹកនាំដោយលោក សំ សមអុល អនុប្រធានការិយាល័យ ចូលរួមបើកថវិកាអាហារូបករណ៍ ដល់សិស្សក្រីក្រ នៅអនុវិទ្យាល័យកោះស្រឡៅ និងសាលាបឋមសិក្សាកោះស្រឡៅ និងចុះណែនាំលើឧបករណ៍ ស្វ័យវាយតម្លៃសាលាកុមារមេត្រី ពិនិត្យលើការរៀបចំរដ្ឋបាលថ្នាក់ បរិស្ថាន និងពិនិត្យលើរដ្ឋបាលថ្នាក់មត្តេយ្យ នៅសាលាបឋមសិក្សាតាតៃ។

អត្ថបទទាក់ទង