រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និកុមារស្រុកស្រែអំបិល បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅការិយាល័យកិច្ចការនារីស្រុកស្រែអំបិលក្រោមអធិបតីភាពលោកស្រី ឡាយ ចន្ទ័នាង ប្រធាន គ.ក.ស.ក ស្រុកស្រែអំបិល

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និកុមារស្រុកស្រែអំបិល បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅការិយាល័យកិច្ចការនារីស្រុកស្រែអំបិលក្រោមអធិបតីភាពលោកស្រី ឡាយ ចន្ទ័នាង ប្រធាន គ.ក.ស.ក ស្រុកស្រែអំបិល
ដោយផ្តោតលើរបៀបវារៈ នៃកិច្ចប្រជុំ
១. ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តរៀបវារៈ នៃកិច្ចប្រជុំ
២.ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងកំណត់ហេតុ នៃកិច្ចប្រជុំខែមុន
៣.ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៏ប្រចាំខែធ្នូ
៤.ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាព និងទិសដៅខែបន្ទាប់
៥.បញ្ហាដែលជួបប្រទះ ដំណោះស្រាយ សំណូមពរផ្សេងៗ

អត្ថបទទាក់ទង