រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

(បន្ទាន់) មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង មានកត្តិយស សូមជម្រាបជូនសារធាណជនឱ្យបានជ្រាបថា មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ត្រូវការជ្រើសរើសគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត និងយុវជនស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើននាក់ ដើម្បីចូលរួមចំណែក ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅខេត្តកោះកុង លក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើស (បញ្ចាប់ការសិក្សា មានសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ និងមានបទពិសោធន៍)-វេជ្ជបណ្ឌិត -គិលានុបដ្ឋាក -IT -ធ្មប -អ្នកមន្ទីរពិសោធន៍ សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៧៦ ៩០ ៩០ និង ០៩៧ ៧៣២ ៦៧៣៥

(បន្ទាន់) មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង មានកត្តិយស សូមជម្រាបជូនសារធាណជនឱ្យបានជ្រាបថា៖
មន្ទីរសុខាភិបាល នៃរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ត្រូវការជ្រើសរើសគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត និងយុវជនស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើននាក់ ដើម្បីចូលរួមចំណែក ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅខេត្តកោះកុង លក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើស (បញ្ចាប់ការសិក្សា មានសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ និងមានបទពិសោធន៍)
-វេជ្ជបណ្ឌិត
-គិលានុបដ្ឋាក
-IT
-ធ្មប
-អ្នកមន្ទីរពិសោធន៍

សូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៧៦ ៩០ ៩០ និង ០៩៧ ៧៣២ ៦៧៣៥
សូមគោរពអរគុណ!!

អត្ថបទទាក់ទង