រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំ ដើម្បីធ្វើឲ្យសាលារៀនស្ថិតក្នុងបរិបទមួយថ្មី និងបង្កើនគុណភាពអប់រំ (ភាពទាក់ទងរវាងសាលាបឋម និងវិទ្យាល័យ)

កិច្ចប្រជុំ ដើម្បីធ្វើឲ្យសាលារៀនស្ថិតក្នុងបរិបទមួយថ្មី និងបង្កើនគុណភាពអប់រំ (ភាពទាក់ទងរវាងសាលាបឋម និងវិទ្យាល័យ) និងបង្ហាញពីការអប់រំក្នុងខេត្ត និងក្នុងបរិបទតំបន់ព្រមទាំងបង្ហាញពីតួនាទីភារ:កិច្ច របស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលា តួនាទីភារកិច្ច របស់សាលារៀន និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រួ ព្រមទាំងកសាងផែនការអភិវឌ្ឍសាលារៀន នៅវិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែនចំការលើ។

អត្ថបទទាក់ទង