រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សៀវភៅណែនាំ

សៀវភៅបច្ចុប្បន្នភាព ផែនការត្រៀមបម្រុង សម្រាប់ការឆ្លើយតបសង្គ្រោះបន្ទាន់ គ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ ឆ្នាំ ២០២៤

សៀវភៅបច្ចុប្បន្នភាព ផែនការត្រៀមបម្រុង សម្រាប់ការឆ្លើយតបសង្គ្រោះបន្ទាន់ គ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ ឆ្នាំ ២០២៤

សៀវភៅព័ត៌មានរាជធានី ខេត្ត ផែនទី ភូមិសាស្ត្រ ប្រជាសាស្ត្រ សក្តានុពល

សៀវភៅព័ត៌មានរាជធានី ខេត្ត ផែនទី ភូមិសាស្ត្រ ប្រជាសាស្ត្រ សក្តានុពល

សៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ២០២៣-២០២៤ ខេត្តកោះកុង

សៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ២០២៣-២០២៤ ខេត្តកោះកុង https://drive.google.com/file/d/18fx4289mdy_e20Z5Iom1ZEvLAyrI3GqB/view?usp=drive_link

សៀវភៅពិសេសណែនាំពីការទប់ស្កាត់ និងការពារជំងឺ Covid-19

សៀវភៅពិសេសណែនាំពីការទប់ស្កាត់ និងការពារជំងឺ Covid-19 ចងក្រងដោយក្រុមគ្រូពេទ្យចិន សម្រាប់ចែករំលែកការយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ទាយញយក៖ សៀវភៅពិសេសណែនាំពីការទប់ស្កាត់និងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភពផ្តល់ទិន្នន័យ៖ លោក ហេង គីមឆន

សៀវភៅណែនាំ​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

សៀវភៅណែនាំ​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវបានរៀបចំរួចនៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ដោយសាលារដ្ឋបាលជាតិមូលដ្ឋាន នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ