រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សៀវភៅណែនាំ

សៀវភៅព័ត៌មានរាជធានី ខេត្ត ផែនទី ភូមិសាស្ត្រ ប្រជាសាស្ត្រ សក្តានុពល

សៀវភៅព័ត៌មានរាជធានី ខេត្ត ផែនទី ភូមិសាស្ត្រ ប្រជាសាស្ត្រ សក្តានុពល

សៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ២០២៣-២០២៤ ខេត្តកោះកុង

សៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិល ២០២៣-២០២៤ ខេត្តកោះកុង https://drive.google.com/file/d/18fx4289mdy_e20Z5Iom1ZEvLAyrI3GqB/view?usp=drive_link

សៀវភៅពិសេសណែនាំពីការទប់ស្កាត់ និងការពារជំងឺ Covid-19

សៀវភៅពិសេសណែនាំពីការទប់ស្កាត់ និងការពារជំងឺ Covid-19 ចងក្រងដោយក្រុមគ្រូពេទ្យចិន សម្រាប់ចែករំលែកការយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ទាយញយក៖ សៀវភៅពិសេសណែនាំពីការទប់ស្កាត់និងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភពផ្តល់ទិន្នន័យ៖ លោក ហេង គីមឆន

សៀវភៅណែនាំ​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

សៀវភៅណែនាំ​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ត្រូវបានរៀបចំរួចនៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ដោយសាលារដ្ឋបាលជាតិមូលដ្ឋាន នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ