រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

យុទ្ធសាស្ត្រ

សៀវភៅកម្មវិធីវិនិយោគបីឆ្នាំរំកិលខេត្តកោះកុង (២០២១-២០២៣)

យុទ្ធសាស្រ្ដនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថរិកាឆ្នាំ២០១៨-២០២៥

គោលដៅជាសារវន្តនៃយុទ្ធសាស្រ្ដនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថរិកាឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ គឺដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅអនុវត្ត ថវិកាសមិទ្ធកម្ម ស្របតាមទិសដៅជាយុទ្ធសាស្រ្ដនៃការផ្សារភ្ជាប់ថវិកាទៅនឹងគោលនយោបាយ និងគណនេយ្យភាព សមិទ្ធកម្ម នៅឆ្នាំ២០២៥។