រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង និងប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យអធិការកិច្ច ការិយាល័យមធ្យមសិក្សា និងការិយាល័យបឋមសិក្សា បានចូលរួមប្រជុំស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃសាលាកុមារមេត្រី តាមឌីជីថល

លោក សេង សុធី អនុប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង និងប្រធាន អនុប្រធានការិយាល័យអធិការកិច្ច ការិយាល័យមធ្យមសិក្សា និងការិយាល័យបឋមសិក្សា បានចូលរួមប្រជុំស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ពិនិត្យតាមដាន និងវាយតម្លៃសាលាកុមារមេត្រី តាមឌីជីថល ជាមួយក្រុមការងារនាយកដ្ឋានធានាគុណភាពអប់រំ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នៅសាលប្រជុំមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡាខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង