រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

លោកស្រី ឡាយ ច័ន្ទនាង ប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារស្រុកស្រែអំបិល តំណាងឲ្យរដ្ឋបាលស្រុកស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ក្រុមហ៊ុនទឹកសុទ្ឋ ឃ្លែរេ និង ក្លៀហ្សូន ដែលបានឧបត្តម្ភទឹកសុទ្ឋដបជ្រុង ៥០ ឡូ និង ៣៥០ ml ចំនួន២០យួរ ដល់រដ្ឋបាលសាលាស្រុកស្រែអំបិល។

លោកស្រី ឡាយ ច័ន្ទនាង ប្រធានគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារស្រុកស្រែអំបិល តំណាងឲ្យរដ្ឋបាលស្រុកស្រែអំបិល សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ក្រុមហ៊ុនទឹកសុទ្ឋ ឃ្លែរេ និង ក្លៀហ្សូន ដែលបានឧបត្តម្ភទឹកសុទ្ឋដបជ្រុង ៥០ ឡូ និង ៣៥០ ml ចំនួន២០យួរ ដល់រដ្ឋបាលសាលាស្រុកស្រែអំបិល។

អត្ថបទទាក់ទង