រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

Koh Kong Provincial Administration
ស្វែងរក

សកម្មភាពបន្តអនុវត្តការងារជួសជុលខួប និង ការងារថែទាំប្រចាំ ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ របស់មន្ទីសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះកុង

សកម្មភាពបន្តអនុវត្តការងារជួសជុលខួប និង ការងារថែទាំប្រចាំ ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
.​ បន្តការងារជួសជុលលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤៨
ដែលរងការខូចខាតដោយសាជំនន់ទឹកភ្លៀង ចន្លោះ គ.ម០៣៥+៨០០ ដល់ គ.ម០៣៦+០២៤
.​ បន្តការងារជួសជុលលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤៨
ដែលរងការខូចខាតដោយសាជំនន់ទឹកភ្លៀង ចន្លោះ គ.ម០៣៦+៣៩០ ដល់ គ.ម០៣៦+៤៨៨
. បន្តការងារថែទាំប្រចាំលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤៨
សកម្មភាពការងារលុបសំបុកមាន់ដោយប្រើថ្មចំរុះលាយស៊ីម៉ង់ត៍និងកៅស៊ូ CRS2 ត្រង់ គ.ម០៥៧+០០០
. បន្តការងារថែទាំប្រចាំលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤៨
សកម្មភាពការងារលុបសំបុកមាន់ដោយប្រើថ្មចំរុះលាយស៊ីម៉ង់ត៍និងកៅស៊ូ CRS2 ត្រង់ គ.ម១០៦+៩០០
.​ បន្តការងារថែទាំប្រចាំលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤៨
សកម្មភាពការងារលុបសំបុកមាន់ដោយប្រើថ្មចំរុះលាយស៊ីម៉ង់ត៍និងកៅស៊ូ CRS2 ត្រង់ គ.ម១៤៤+៦០០
.​ ការងារថែទាំប្រចាំលើកំណាត់ផ្លូវខេត្តលេខ១៤៨៦
សកម្មភាពការងារកៀរសំរួលកិនបង្ហាប់និងថែមដីគ្រួសក្រហម។

អត្ថបទទាក់ទង